نمایش یک نتیجه

دسته بندی محصولات

    BS 2.5

    جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۲٫۵

    اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.