نمایش یک نتیجه

دسته بندی محصولات

    P-DRTP4

    پارتیشن ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

    به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .