1
شرایط عمومی
2
مشخصات فردی
3
وضعیت تحصیل
4
دوره های آموزشی
5
سوابق شغلی
6
پیشنمایش و تایید نهایی

شرایط عمومی استخدام

  • معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
  • التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
  • رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار
  • نداشتن سابقه همكاري و عضويت در کليه گروه هاي غير قانوني
  • نداشتن اعتياد به مواد مخدر
  • نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي
  • نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي
  • نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركت ها و موسسات
  • برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر
  • قبول تعهد خدمت در محل تعيين شده از طرف شركت

ثبت مشخصات فردی

ثبت مشخصات تحصیلی

ثبت دوره های آموزشی

آشنایی با زبان های خارجی

سوابق شغلی

پیشنمایش و تایید اطلاعات ثبت شده