نمایش 9 24 36

RB/MD-1PC0210KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 02 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان02 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC0410KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 04 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان04 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC0610KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 06 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان06 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC01610KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان16 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC1610KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان16 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C

RB/MD-1PC0210KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 2 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان2 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C

RB/MD-1PC2010KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 20 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان20 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C

RB/MD-1PC02510KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 25 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان25 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC2510KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 25 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان25 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C

RB/MD-1PC3210KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 32 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان32 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC3210KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 32 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان32 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C

RB/MD-1PC0410KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 4 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان4 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C