نمایش 9 24 36

RB/M-1P B10A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 10 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B16A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 16 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B2A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 2 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 2 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B20A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 20 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 20آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B25A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 25 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 25آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B32A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 32 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 32آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B4A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 4 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 4 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B40A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 40 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 40آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B50A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 50 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 50آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B6A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 6 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 6 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B63A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 63 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 63آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P B10-10kA

کلید مینیاتوری 1 پل10 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان10آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B